Diagnostiek

Probleemanalyse 
Het inventariseren en verhelderen van de klachten en daarmee samenhangende kind-, ouder-, opvoedings- en omgevingsfactoren middels een aantal oriënterende gesprekken cliënt/eventuele belangrijke betrokkenen, om zo tot een behandelplan te komen.

Procesdiagnostiek 
Zicht krijgen middels gesprekken en observaties op de probleemsamenhang en ondersteuningsbehoeften.

Belevingsonderzoek
Het in kaart brengen van gedachten, gevoelens, ervaringen middels gesprekken, vragenlijsten, tekeningen en/of spelcontacten. Ouders of andere belangrijke betrokkenen kunnen hierbij mogelijk ook een rol spelen.

Intelligentie onderzoek
Over- of ondervraging in beeld krijgen van het kind of de jongere en aan de hand daarvan  handelingsgerichte adviezen kunnen geven.

Observaties
Observaties kunnen zowel thuis, op school als tijdens de vaktherapie plaatsvinden.